"Shanti Mantra" – Sarvesham Svastir Bhavatu – Very Peaceful Mantra – Sacred Chants